Kirkko ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet

Monien herätysliikejärjestöjen johtajat laativat vetoomuksen, joka hyväksyttiin Kauniaisissa 3.-5.1. pidetyillä teologisilla opintopäivillä. Vetoomus on lähetetty piispainkokoukselle. Piispainkokous tulee helmikuun alussa pidettävässä kokouksessa ottamaan kantaa samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen ja mietintöön, jonka on työstänyt piispa Mikko Heikan johtama työryhmä.

Me kannanoton allekirjoittaneet haluamme painottaa jokaisen ihmisen oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Kirkon tulee tukea ja kunnioittaa jokaisen ihmisen arvoa. Kirkko ei saa kuitenkaan houkutella ihmisiä sellaiselle tielle, joka Jumalan Sanassa selkeästi torjutaan. Jätämme tämän vetoomuksen rukoillen kirkollemme ja koko kansallemme siunausta.

Henrik Perret, pääsihteeri, rovasti

– – –

Haluamme samalla muistuttaa verkossa olevasta toisesta vetoomuksesta nimeltä ”Kirkon tulee pitäytyä omassa arvopohjassaan”.  Tuon vetoomuksen voi halutessaan allekirjoittaa osoitteessa http://www.adressit.com/kirkko_ja_homosuhteet

Kirkko ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet

Kun Suomen ev.lut. kirkko lähiaikoina ottaa kantaa samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin, haluamme vedota kirkon päättäjiin, jotta päätös tehtäisiin kirkon omien periaatteiden, luomisjärjestyksen ja Raamatun pohjalta.

Kirkko joutui hankalaan tilanteeseen, kun eduskunta vastoin kirkon kantaa hyväksyi lain samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Päätös on osa kehitystä, joka murentaa Jumalan asettaman inhimillisen elämän perusjärjestystä.

Sekä meidän luterilainen kirkkomme että kaikki muut kirkot ovat aina tähän asti puolustaneet miehen ja naisen välistä avioliittoa ja ilmaisseet, etteivät ne pidä oikeana rinnastaa samaa sukupuolta olevien suhdetta avioliittoon.

Tämä näkemys on perustunut sekä luonnolliseen moraalilakiin että Raamattuun. Avioliitto on maailman vanhin ja kaikkialla hyväksytty yhteiskunnan perussolu. Kautta historian on vallinnut suuri yksimielisyys siitä, että miehen ja naisen välinen avioliitto antaa turvallisimman kasvuympäristön lasten kehitykselle, puolisoiden seksuaalielämälle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Raamatun opetus tästä asiasta on selvä. Kaikki raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että sekä Vanha että Uusi testamentti torjuvat yksiselitteisesti homoseksuaaliset suhteet.

Toisaalta on tärkeä muistuttaa myös siitä, että jokaista ihmistä, myös seksuaalivähemmistöön kuuluvia, on kohdeltava ihmisarvon ja lähimmäisenrakkauden mukaisesti.

Suomen ev.lut. kirkon piispainkokouksen työryhmä esitti viime keväänä julkaistussa mietinnössä, että kirkko ei laatisi homoseksuaalisen parisuhteen siunaamista varten kaavaa kirkkokäsikirjaan.

Työryhmän esityksestä ja myöhemmästä julkisuudessa käydystä keskustelusta on käynyt ilmi, että työryhmä oli erimielinen. Perusteluosan vastaisesti työryhmä esittikin, että piispainkokous laatisi ohjeet siitä, millainen rukoushetki tai vastaava toimitus on mahdollista suorittaa samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnin jälkeen.

Tällaiset ohjeet merkitsisivät käytännössä sitä, että kirkko muuttaisi kantansa. Ehdotettu rukoushetki tulkittaisiin kirkon hyväksynnäksi samaa sukupuolta olevien parisuhteille. Tällaisella ratkaisulla olisi vaikutusta mm. nuorten vasta vakiintumassa olevalle seksuaaliselle suuntautumiselle.

On kestämätöntä, että kirkko lähtisi toimimaan vastoin Jumalan asettamaa inhimillistä elämänjärjestystä ja selvää Raamatun sanaa. Sellainen menettely heikentäisi merkittävällä tavalla koko kirkkoa ja sen yhtenäisyyttä. Se toisi kirkkoomme saman hajaannuksen, joka on viime aikoina vakavalla tavalla hajottanut monia muita kirkkoja, ja rikkoisi kirkon ekumeenisia suhteita.

Ei ole kysymys vain siitä, että moni on valmis eroamaan kirkosta, jos kirkon ääni ei ole Raamatun mukainen. Kysymys on paljon vakavammasta. Voiko sellaisen kirkon työllä olla Jumalan siunaus, joka toimii tietoisesti vastoin Raamatun sanaa?

Vetoamme piispoihin, piispainkokoukseen ja kirkolliskokoukseen sen puolesta, että kirkko pysyisi perinteisessä Raamatun mukaisessa kannassaan. Kirkon tulee pidättäytyä antamasta tukea samaa sukupuolta olevien liitoille ja ilmaista, ettei se ota palvelukseensa tällaisessa suhteessa eläviä.

Kirkko ei voi siunata sellaista, minkä Jumalan sana tuomitsee.

 

Kauniaisissa 5.1.2010

 

Perustan teologiset opintopäivät

Henrik Perret
pääsihteeri, rovasti
Suomen teologinen instituutti

Juha Auvinen
lähetysjohtaja
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat

Timo Junkkaala
toiminnanjohtaja, dosentti
Suomen Raamattuopiston Säätiö

Timo Laato
teol. tri, pastori
Länsi-Suomen Rukoilevaiset ry

Jussi Miettinen
pääsihteeri, pastori
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys

Pekka Mäkipää
lähetysjohtaja, pastori
Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä

Lasse Nikkarikoski
toiminnanjohtaja, pastori
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Timo Rämä
lähetysjohtaja, rovasti
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Göran Stenlund
toiminnanjohtaja, fil. maist.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Raimo Mäkelä
Rovasti, VTM
Perustan vastaava päätoimittaja

Timo Eskola
TT, FM, dosentti
Suomen teologisen instituutin tutkija, Perustan toinen päätoimittaja

Kirkko ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet
Scroll to top