Apostoli Junia?

Blogi 11.3.2019

Kun toistaa jotakin tarpeeksi kauan – vaikka se ei pitäisi paikkaansa – se muuttuu todeksi. Tämä viisaus – tai tyhmyys – on tullut toisinaan mieleeni, kun olen lukenut ja kuullut kirjoituksia ja puheita apostoli Juniasta. Kuka hän oli ja oliko häntä?

Kirjeessä roomalaisille Paavali tervehtii Andronikosta ja Juniasta ja sanoo heidän olevan arvossa pidettyjä apostolien joukossa (Room 16:7). Näin uusin kirkkomme hyväksymä käännös kääntää tuon kohdan.

On sanottu ennenkin ja viime päivinä useammissa kirjoituksissa, että tuossa Raamatun kohdassa puhutaan naispuolisesta apostolista. Tämä voidaan sanoa ohimennen ja itsestään selvyytenä, ja tarkoitus on sanoa, että Uuden testamentin aikana naiset toimivat jopa apostoleina. Miksi ihmeessä siis jotkut vetoavat Raamattuun ja ovat sitä mieltä, etteivät naiset voisi toimia pastoreina?

***

Katsotaan tarkemmin, mitä Paavali kirjoittaa tuossa kohdassa. Kyse on siis jakeen jälkimmäisestä nimestä. Se on taivutetussa muodossa ja koska Paavalin aikana kirjoitettiin vain kirjaimet, ei aksentteja, Paavali voi tarkoittaa naista, jonka nimi oli Junia, tai miestä nimeltä Junias. Junias-nimeä ei esiinny antiikin teksteissä mutta se voi olla lyhenne nimestä Junianos. Junia taas oli tavallinen naisen nimi.

Käännöksessä, jota lainasin, Junian tai Juniaksen kerrotaan olevan arvostettu apostolien joukossa. Paavali kirjoittaa hänen – tai Andronikoksen ja hänen – olevan arvostettuja apostoleissa (kreikaksi en tois apostolois). Tämä voi tarkoittaa, että he ovat arvostettuja apostoleja tai he ovat apostolien arvostamia. Kirkkomme virallinen käännös mahdollistaa molemmat tulkinnat.

***

Sana apostoli on Uudessa testamentissa yleensä titteli, joka tarkoittaa Jeesuksen lähettämää ja valtuuttamaa. Sitä, johon tämä titteli liitetään, tulee kuunnella ja totella, koska hän edustaa lähettäjäänsä, Jeesusta. Sana apostoli tässä merkityksessä liitetään Uudessa testamentissa kahteentoista opetuslapseen, Mattiakseen, joka valittiin Juudaksen tilalle, ja Paavaliin. Lisäksi se liitetään Apostolien teoissa Barnabakseen silloin, kun hän on Paavalin mukana. Näissä kohdissa puhutaan apostoleista monikossa ja tarkoitetaan Paavalia ja Barnabasta. Myös Jeesuksen veljeä Jaakobia, Jerusalemin seurakunnan johtajaa, mahdollisesti kutsutaan tässä merkityksessä apostoliksi (Gal 1:18-19). Joukko, jolle tämä titteli tässä merkityksessä annetaan, näyttää siis olevan hyvin rajattu. Eikä Paavalin kirjeistä saa käsitystä, että apostolien joukko tässä merkityksessä olikin hänen mielestään paljon suurempi.
          Onko mainittu Roomalaiskirjeen kohta poikkeus ja siinä apostoli-titteli edellä sanotussa merkityksessä liitetään kahteen meille muualta tuntemattomaan henkilöön? Vai onko perustellumpaa ajatella, että Andronikoksen ja Junian tai Juniaksen sanotaan olevan apostolien arvostamia?

Sana apostoli voi Uudessa testamentissa tarkoittaa myös heitä, jotka lähetettiin suorittamaan jokin tehtävä. Paavali kirjoittaa veljistä, jotka lähetetään kokoamaan avustus Jerusalemin seurakunnalle. Näitä hän kutsuu apostoleiksi (2 Kor 8:23, vuoden 1992 käännöksessä sana käännetään edustajaksi). Tai sanalla apostoli saatettiin tarkoittaa heitä, jotka olivat nähneet ylösnousseen Jeesuksen (1 Kor 15:7). Näissä tapauksissa apostoli ei näytä olleen titteli, jonka haltija edusti Jeesusta ja jonka haltijalla oli se arvovalta, joka hänen lähettäjällään on.
          Jos Paavali tarkoittaa Roomalaiskirjeessä Juniaa, naista, ja jos hän kirjoittaa, että hän on apostoli, hän saattaa tarkoittaa, että Junia on heitä, jotka seurakunta on lähettänyt johonkin tehtävää, tai heitä, jotka ovat nähneet ylösnousseen Jeesuksen. Eikä hän välttämättä tarkoita, että Junia on seurakunnan johtaja ja opettaja.

Roomalaiskirjeen kohta on osa kirjeen tervehdyksiä, joissa Paavali mainitsee ja kehuu monia. Ensiksi hän mainitsee Foiben, naisen, Kenkrean seurakunnan palvelijan – tai diakonin – joka mahdollisesti toi Paavalin kirjoittaman kirjeen Roomaan. Sitten hän pyytää kirjeen vastaanottajia tervehtimään Priscaa ja Aquilaa, avioparia, joka mainitaan myös Apostolien teoissa. Tämän jälkeen hän mainitsee nimeltä kaksi muuta ja sitten on Andronikoksen ja Junian tai Juniaksen vuoro. Jos nämä olisivat apostoleja siinä merkityksessä, että he opettavat ja heidän opetuksiinsa tulee suhtautua kuten Jeesuksen puheisiin, luulisi, että heitä tervehdittäisiin jo aiemmin – ehkä heti sen jälkeen, kun on kerrottu Foibesta. Mutta heistä kerrotaan vasta vähän myöhemmin. Olisiko tämänkin takia parempi tulkinta, että he ovat apostolien arvostamia? Sekin oli tietysti suuri kunnia näille kahdelle.

***

Paavalin teksti on siis mahdollista ymmärtää niin, että se puhuu naispuolisesta apostolista, jonka tehtävä oli julistaa, opettaa ja johtaa ja joka edusti Jeesusta. Mutta mahdollista on myös, ettei Paavali kirjoita naisesta vaan miehestä, jota kutsuttiin Juniakseksi. Mahdollista – ja ehkä todennäköisempää – on, ettei Paavali sano tämän olevan arvostettu apostoli vaan apostolien arvostama. Mahdollista on sekin, että sana apostoli – jos Junian sanotaan olleen apostoli – on tässä jakeessa toisessa merkityksessä kuin mitä sillä useimmiten tarkoitetaan. Sekin tulkinta on esitetty, että kyse on avioparista – miehestä nimeltä Andronikos ja naisesta nimeltä Junia – ja heitä kutsutaan apostoleiksi, mutta ei tarkoita, että molemmat ovat apostoleja. Avioparia voidaan kutsua presidenttipariksi eikä tarkoita, että molemmat ovat presidenttejä.

Vanha, hyvä Raamatun selittämisen periaate on, että epäselvempiä Raamatun kohtia selitetään selvempien avulla. Pitäisikö tätä soveltaa myös tähän kohtaan? Uuden testamentin kohdissa, joissa puhutaan apostoleista ja joissa tarkoitetaan, mitä yleensä apostolilla tarkoitetaan, ei kerrota naispuolisista apostoleista. Eikä Uuden testamentin kohdissa, joissa puhutaan selvästi seurakunnan johtajista ja opettajista – kaitsijoista ja vanhimmista – sanota, että naiset toimivat näissä tehtävissä tai viroissa. Näyttää siltä, että nämä tehtävät osoitetaan jostakin syystä miehille kuuluviksi tehtäviksi.

***

En tarkoita, ettei Roomalaiskirjeen kohtaa voi mitenkään ymmärtää niin, että siinä puhutaan naisesta ja hänen sanotaan olevan apostoli. Mutta sitä pidän epärehellisenä, että tämä sanotaan ohimennen ja itsestään selvyytenä ja annetaan ymmärtää, että Uudessa testamentissa mainitaan ilman muuta nainen tai naisia, jotka olivat apostoleja kuten Pietari, Johannes tai Paavali olivat. Jos näin tehdään usein, tulee mieleen, että toistamalla asiaa, joka ei ole tai ei välttämättä ole totta, siitä yritetään tehdä totta.  

Jari Rankinen

Apostoli Junia?
Scroll to top