Suomen teologinen instituutti 6.2.2002
Jutta Jokiranta

Raamatun tulkintaa Qumranissa

Qumranin luolista löydetyt tekstit (850 käsikirjoitusta) on perinteisesti jaettu kolmeen ryhmään:

1.Vanhan testamentin tekstit

2. Muu juutalainen kirjallisuus (apokryfit ja pseudepigrafit)

3. Qumranin yhteisön omat tekstit

Periaatteessa mikä tahansa raamatuntekstin muokkaaminen, soveltaminen ja sille merkityksen antaminen voidaan nähdä raamatuntulkintana. Tällaisen laajan määritelmän mukaan lähes kaikki Qumranin tekstit voitaisiin sisällyttää tämän luennon otsikon alle.

1. Qumranin yhteisössä käytettiin, tutkittiin ja kopioitiin ahkerasti ja uskollisesti Raamattua.

- poikkeamat eli variantit:

- Qumranin yhteisössä ei ollut vielä pakottavaa tarvetta valita tekstimuotojen välillä

2. Qumranin tekstien joukossa on tekstejä, jotka olivat yhteisölle toisella tavalla tärkeitä kuin meille.

3. Qumranin yhteisön omissa teksteissä näkyy yhteisön kaksi keskeistä juonnetta: pyrkimys säilyttää oikea puhtaus ja pyhyys, sekä eskatologinen, lopunajallinen maailmankuva

Sääntöjä

Damaskon kirja (CD), Yhdyskuntasääntö (1QS)

Damaskon kirjassa on kaksi osaa, ns. Kehotusosa ja Lakiosa. Uusin tutkimus pitää Lakiosaa sen pääosana, joka on myös laajin; Kehotusosa on ikään kuin johdantoa jaksolle, jossa käsitellään lakia, halakhaa. Lakiosassa annetaan sääntöjä mm. vannomisesta, lupauksista, uhreista, puhdistautumisesta, avioliitosta, sapatista ja ns. leireissä asumisesta. Damaskon kirja on luultavasti ainakin osittain esiqumranilainen; useat laintulkinnoista eivät viittaa mihinkään tiettyyn yhteisöön. Kirja on saanut nimensä siinä esiintyvästä "Damaskosta", joka lienee vertauskuvallinen nimitys yhteisön oleskelulle autiomaassa. Kirja antaa viitteitä yhteisön historiaan: sen teologian mukaan Jumala on rangaissut kansaansa pakkosiirtolaisuudella, mutta on säästänyt jäännöksen, jonka kanssa hän solmi liiton ja paljasti heille salaisuudet, joissa Israel oli erehtynyt. Kirjassa siteerataan lukuisia VT:n kohtia ja tulkitaan ne koskemaan yhteisöä ja sen vastustajia. Paholainen on kietonut ihmisiä kolmeen verkkoon, joita ovat haureus, rikkaus ja pyhäkön saastuttaminen.

Damaskon kirja tunnetaan 1800-luvun lopulla Kairon synagogan varastosta löytyneenä kahtena keskiaikaisena käsikirjoituksena, mutta sen yhteydet Qumranin yhteisöön ovat kiistattomat, sillä Qumranin luolista on löydetty kaikkiaan kymmenen käsikirjoituksen palasta tästä samasta tekstistä.

Esimerkkejä Kehotusosasta:

Vihan aikana, jota kesti kolmesataa yhdeksänkymmentä vuotta, sen jälkeen kun Jumala oli antanut heidät Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin käsiin, Hän rankaisi heitä. Mutta Hän kasvatti Israelista ja Aaronista (uuden) istutuksen juuren ottamaan omakseen Hänen maansa ja kukoistamaan Hänen hyvässä maassaan. He ymmärsivät olevansa pahoja ja tiesivät, että he olivat syyllisiä. He olivat sokeita ja hapuilivat tietä kaksikymmentä vuotta. Jumala ymmärsi kuitenkin heidän tekojaan, koska he etsivät Häntä täydestä sydämestään. Hän herätti heille Vanhurskauden opettajan johdattamaan heidät sydämensä tielle. Hän antoi jälkeen tulevien sukupolvien tietää, mitä Hän tekee viimeiselle sukupolvelle, uskottomien seurakunnalle. (CD I,5b-12)

Niiden jäljelle jääneiden kanssa, jotka ottivat vaarin Hänen käskyistään, Jumala solmi liiton Israelin hyväksi ikuiseksi (ajaksi). Hän paljasti heille salaisuudet, joissa Israel oli erehtynyt: pyhät sapattinsa, ihanat juhla-aikansa, vanhurskaat käskynsä, totuutensa tiet ja mielensä mukaiset toiveet. Nämä ihmisen täytyy pitää, niin että hän niistä elää; ne Hän avasi heille. (CD III,12b-16a)

Jumala muisti isien kanssa solmitun liiton ja herätti Aaronista ymmärtäväisiä miehiä ja Israelista viisaita. Hän antoi heidän kuulla (äänensä), ja he kaivoivat kaivon: "Sen kaivon kaivoivat ruhtinaat, sen aukaisivat sauvalla kansan parhaat miehet (Num. 21:18)." Se kaivo on Laki. Sen ovat kaivaneet ne Isarelin kääntyneet, jotka lähtivät Juudan maasta ja asuivat Damaskon maassa. (CD VI,2-5)

Esimerkki Lakiosasta:

Karjaa ei saa avustaa synnytyksessä sapatin päivänä. Jos (jokin karja-eläin) putoaa sisterniin tai kuoppaan, sitä ei saa nostaa (sieltä) sapattina. Sapattia ei saa viettää pakanoita lähellä olevassa paikassa. Sapattia ei saa profanoida omaisuuden tai voiton tähden. Ketään ihmistä, joka putoaa vesikuoppaan tai (johonkin muuhun) paikkaan, ei saa nostaa ylös tikapuilla, köydellä tai astialla. (CD XI,13-17a)

Tämä on leirin valvojan sääntö: hänen tulee opastaa yhteistä kokousta Jumalan teoissa. 8 Hänen on opetettava heitä ymmärtämään Hänen ihmeellisiä tekojaan ja kerrottava heille ikuisista tapahtumista [...] 9 Hänen on rakastettava heitä niin kuin isä (rakastaa) lapsiaan ja hänen täytyy tuoda heidät takaisin kaikista heidän hajaannuksistaan niin kuin paimen tuo laumansa. 10 Hänen tulee päästää heidät vapaaksi kaikista sitovista kahleista, jotta hänen seurakunnassaan ei olisi ketään sorrettua tai särkynyttä. 11 Hän tutkikoon jokaisen, joka pyrkii liittymään hänen seurakuntaansa tämän tekojen, ymmärryksen, kyvyn, voiman ja omaisuuden suhteen. 12 Hänet merkitään paikalleen sen mukaan kuin on hän(en asemansa) va[lon] arpaosassa.

Yhdyskuntasäännössä määritellään yhdyskunnan tarkoitus, järjestys, siihen liittyminen ja rangaistukset sääntöjen rikkomisesta. Yhteisön jäsenen tuli luovuttaa yhdyskuntaan "kaiken tietonsa, kykynsä ja omaisuutensa." Jumalan arpaosan miehet siunataan, Belialin (paholaisen) arpaosan miehet kirotaan. Yhdyskunnassa on arvojärjestys, jossa ensin tulevat papit, sitten leeviläiset, sitten kansa, ja kullakin on oma paikkansa asteikossa. Jäseniksi liittyvillä on kahden vuoden koeaika. Vuosittain vietettiin luultavasti liittoon astumisen juhlaa, johon kuului synnintunnustus, Aaronin siunaus ja kaste tai puhdistuminen vedellä. Loppuosassa on minä-muotoista ylistystä Jumalalle.

Luolasta 1 löydetty Yhdyskuntasääntö (1QS) on kokoomateos, sillä luolasta 4 säilyneet kopiot osoittavat, että esim. palstat I-IV eivät ole kuuluneet teokseen sen kaikissa vaiheissa.

Heidän tulee erottautua eksytyksen miesten seurakunnasta ja muodostaa yhdyskunta, jolla on yhteinen laki ja omaisuus. Olkoot he vastuussa Saadokin pojille, papeille, jotka pitävät liiton voimassa, ja yhdyskunnan miehille, jotka pitäytyvät liitossa. (1QS V,1b-3a)

Sieltä, missä on kymmenen miestä läsnä, ei saa puuttua miestä, joka tutkii lakia päivin ja öin, taukoamatta, yksi toisensa jälkeen. Yhteinen kokous valvokoon kolmasosan kaikista vuoden öistä lukeakseen kirjaa, etsiäkseen oikeutta ja rukoillakseen yhdessä. (1QS V,6-8a)

Papit siunatkoot kaikki Jumalan arpaosan miehet, jotka vaeltavat nuhteettomina Hänen teillään ja sanokoot: ”Siunatkoon Hän sinua kaikella hyvyydellä ja varjelkoon sinua kaikesta pahasta. Valaiskoon Hän sinun sydämesi elämän ymmärryksellä ja olkoon sinulle armollinen antamalla sinulle ikuista tietoa. Kääntäköön Hän uskolliset kasvonsa sinun puoleesi iankaikkiseksi rauhaksi.” (1QS II,1-4)

Jumala loi ihmisen hallitsemaan maailmaa, ja Hän asetti ihmiselle kaksi henkeä, joiden avulla ihmisen on vaellettava tuomionaikaansa asti. Nämä ovat totuuden henki ja eksytyksen henki. Totuus on peräisin valon lähteestä, eksytys on peräisin pimeyden lähteestä. Valon ruhtinas hallitsee vanhurskauden lapsia; he vaeltavat valon tiellä. Pimeyden enkeli hallitsee eksytyksen lapsia; he vaeltavat pimeyden tiellä.. Pimeyden enkelin tähden vanhurskauden lapset vaeltavat harhaan, ja kaikki heidän syntinsä, pahat tekonsa, rikkomuksensa ja väärintekemisensä tapahtuvat hänen hallintavallassaan Jumalan salaisuuksien mukaan, hänen aikaansa asti. (1QS III,17b-23a) ... Näiden (kahden hengen) mukaan kaikkien ihmislasten historia määräytyy, ja ihmiset perivät sukupolvesta toiseen kuulumisen näiden kahden hengen alaisuuteen. Niiden teillä he vaeltavat, ja kaikki heidän tekonsa tapahtuvat niiden osuuksissa sen mukaan, millainen kunkin perintöosa on, suuri vai pieni, kaikkina aikakausina. Sillä Jumala on asettanut ne olemaan rinnakkain viimeiseen aikaan asti... Jumala on kuitenkin ymmärryksensä salaisuuksissa ja suuressa viisaudessaan asettanut (rajatun) ajan eksytyksen olemassaololle, ja tuomion määräaikana Hän tuhoaa sen ikuisiksi ajoiksi... Sitten Jumala puhdistaa totuudellaan kaikki ihmisen teot ja kirkastaa itselleen osan ihmislapsista. Hän poistaa kaiken eksytyksen hengen heidän sisimmästään ja puhdistaa heidät pyhällä hengellä kaikista syyllisistä teoista. (1QS IV,15-21)

Jos joku valehtelee tietoisesti, häntä tulee rangaista kuudella kuukaudella. Jos joku loukkaa lähimmäistään tietoisesti ja ilman syytä, häntä tulee rangaista vuodella ja hänet on suljettava ulkopuolelle (yhteisen kokouksen puhtaudesta). (1QS VII,3b-5a) Jos joku puhuu typeryyksiä: kolme kuukautta. Jos joku keskeyttää lähimmäisensä puheen: kymmenen päivää. Jos joku käy makuulle ja nukahtaa yhteisen kokouksen istunnossa: kolmekymmentä päivää. (1QS VII,9-10) Jos joku nauraa typerästi kovalla äänellä, häntä tulee rangaista kolmellakymmenellä päivällä. (1QS VII,14b-15a)

Kun näin tapahtuu Israelissa, yhdyskunnan neuvosto on lujasti perustettu totuudessa. Se on ikuinen istutus, Israelin pyhä huone ja Aaronin kaikkein pyhin neuvosto. He ovat totuuden todistajia tuomioissa ja (Jumalan) tahdosta valittuja, jotta he toisivat maalle sovituksen ja maksaisivat syyllisille heidän rangaistuksensa. Se on koeteltu muuri, kallis kulmakivi, jonka perustukset eivät horju eivätkä liiku paikoiltaan. Se on pyhistä pyhin asumus Aaronille (ja on perustettu) ikuisessa tiedossa vanhurskauden liittoa ja miellyttävän uhrituoksun uhraamista varten. (1QS VIII,4b-9a)

Halakistisia tekstejä

Tooran määräyksiä (4QMMT), 4QOrdinances

4QMMT on teksti, jota jotkin tutkijat ovat arvelleet kirjeeksi. Siinä esitetään 364-päiväinen (aurinko)kalenteri, luettelo tiettyjen lakien tulkinnoista sekä kirjoittajayhteisön eroamisen syyt muusta juutalaisuudesta. Tekstillä on pyritty vakuuttamaan vastaanottajat kirjoittajien laintulkinnasta; suhtautuminen vastaanottajaan (mahdollisesti hallitsija) on kunnioittavaa.

Virtaavista nesteistä me sanomme, että ne eivät ole [pu]htaita ja että ne eivät toimi erottavina epäpuhtaan ja puhtaan välillä. Sillä nesteet ja astia, johon ne kaadetaan, ovat yhtä. (4QMMT B55-58)

Lisäksi me olemme kirjoittaneet sinulle Tooran määräyksiä, me olemme muodostaneet mielipiteemme, sinun ja kansa[si] hyväksi. Sillä me olemme nähneet, (että) sinulla on viisaus ja Tooran tuntemus. Pohdi kaikkia näitä asioita ja pyydä Häneltä, että [hän ojentaisi] suunnitelmiasi ja poistaisi sinusta pahat ajatukset ja Belialin neuvon, jotta iloitsisit ajan lopulla huomatessasi ohjeemme oikeiksi. (4QMMT C25-29)

Eskatologisia tekstejä

Seurakuntasääntö (1QSa), Sotakäärö (1QM)

Sotakäärössä kuvataan neljäkymmentä vuotta kestävää lopunajan sotaa, jota valon lapset käyvät vihollisiaan vastaan. Papeilla ja enkeleillä on tärkeä merkitys taistelussa. Sodan aikanakin noudatetaan Mooseksen lakia ja pidetään viisi sapattivuotta.

Ketään ontuvaa, sokeaa, raajarikkoa tai miestä, jolla on pysyvä ruumiillinen vamma tai joka on ruumiillisesti epäpuhdas, ei oteta mukaan sotaan. Kaikki, jotka lähtevät sotaan, ovat vapaaehtoisia ja henkisesti ja ruumiillisesti vahvoja sekä valmiita koston päivään. (1QM VII,4b-5)

Seurakuntasäännössä kuvataan yhteisön elämää lopun lähestyessä, mm. pyhää ateriaa, johon yhteisö saa osallistua messiaan ja uuden papin kanssa. Yhteisöön kootaan lopunaikana myös naiset ja lapset.

Eksegeettisiä tekstejä

4QGenesis kommentaari, Eskatologinen midrash (4QMidrEschat), Peser-tekstejä (1QpHab, 4QpNah, 4QpIsa-e, 4QpPs)

Genesiksen kommentaari valikoi teemoja Genesiksen luvuista 6-49. Vedenpaisumuksen ajankohdat olivat tärkeitä: yksikään tapahtuma ei osunut sapattin kohdalle.

Eskatologisessa midrashissa siteerataan ja tulkitaan useita eri VT:n kohtia: Deuteronomiumia, 2. Samuelin kirjaa, Psalmeja, Jesajan kirjaa. Teos on ollut tutkimuksen kohteena erityisesti sen messianologian ja myös tulkintatapansa vuoksi. Esim. psalmeista saatetaan siteerata vain paria jaetta, mutta tulkinta käsittelee koko psalmia. Teemana on viimeiset ajat, joita yhteisö katsoi elävänsä.

"Herra [ilmo]ittaa sinulle, että hän rakentaa sinulle kuningashuoneen. Minä nostan sinun jälkeläisesi sinun seuraajaksesi ja pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana [ikui]sesti. Minä ole[n] hänelle isä, ja hän on minulle poika." (2 Sam 7:11b-14) Tämä on Daavidin verso, joka asettuu (tehtäväänsä) Lain tulkitsijan kanssa ja jonka [hän nostaa] Sii[on]issa viimeisi[nä] aikoi[na], niin kuin on kirjoitettu: "Minä nostan Daavidin sortuneen majan." (Aam 9:11) Tämä on Daavidin sortunu[t] maja, [j]onka hän asettaa pelastamaan Israelin. (4QMidrEschat III,10-13)

Pesereissä siteerataan yleensä yhden VT:n kirjan jakeita systemaattisesti järjestyksessä, muutama jae kerrallaan. On todennäköistä, että tulkintametodit ovat kehittyneet niin, että 4QMidrEschat edustaa varhaisempaa muotoa ja jotkut peserit myöhäisempää, vakiintuneempaa muotoa. Tulkintojen tekniseksi termiksi on omaksuttu Danielin kirjasta ja apokalyptiikasta termi pesher, jota käytettiin unien ja mysteeristen kirjoitusten paljastamisen yhteydessä. Ts. tulkinta ei ole älyllistä pohdintaa tai historialliseen tilanteeseen ja tekstin kontekstiin pureutuvaa analyysiä, vaan perustuu allegoriaan, avainsanoihin, sanaleikkeihin ja muihin menetelmiin, joita tunnettiin myöhemmin myös juutalaisista midrasheista. Midrasheista pesherit kuitenkin poikkevat mm. siinä, että niissä on voimakas eskatologinen ilmapiiri. Tulkintoja ohjaa yhteisön itseymmärrys (ainoana) oikeana liittona. Käyttämiensä salanimien vuoksi pesereitä on tutkittu myös Qumranin yhteisön historiallisen taustan selvittämiseksi.

Jumala käski Habakukin kirjoittaa siitä, mitä on tapahtuva viimeiselle sukupolvelle, mutta ajankohtaa Hän ei ilmoittanut hänelle. Kun sanotaan "että hän voi sen vaivatta lukea" (Hab 2:2), se tarkoittaa tulkittuna Vanhurskauden opettajaa, jolle Jumala on ilmoittanut kaikki palvelijoidensa profeettojen salaisuudet. "Sillä näky odottaa vielä määräaikaansa. Se todistaa lopunajasta eikä se petä." (Hab 2:3a) Tulkittuna tämä tarkoittaa, että lopunaika tulee pitkittymään ja se tulee sisältämään enemmän kuin profeetat ovat kertomeet, sillä Jumalan salaisuudet ovat ihmeellisiä. (1QpHab VII,1-8)

"Voi sitä, joka juottaa lähimmäisilleen vihansa (viiniä) ja päihdyttää heidät katsellakseen heidän juhliaan." (Hab 2:15) Tulkittuna tämä koskee Pahaa pappia, joka vainosi Vanhurskauden opettajaa tuhotakseen hänet vihansa vimmalla hänen maanpakonsa paikassa. Juhlan lopussa sovintopäivän levon aikana hän ilmestyi heille tuhotakseen heidät ja saadakseen heidät kompastumaan paastopäivänä, heidän rauhallisena sapattinaan. (1QpHab XI,3-8a)

"[Ole ääne]ti Herran edessä, odota hänen apuaan! Älä kiivastu sille, joka menestyy elämässään, sille jonka juonet [onnistu]vat." (Ps 37:7) [Tulkittu]na tämä tarkoittaa Valheen miestä, joka eksytti monia valheen sanoilla. Sillä he valitsivat arvottomia asioita eivätkä kuunnel[leet] Tiedon tulkitsijaa, niin että heidät tuhoaa miekka, nälkä ja rutto. (4QpPs37 I,25-II,1a)

"Jumalaton väijyy [v]anhurskasta ja vaanii tilaisuutta [tappaakseen hänet. Her]ra [ei jätä (omaansa jumalattoman) käsiin]; häntä e[i t]uomita syylliseksi oikeuden edessä." (Ps 37:32-33) Tulkittuna tämä tarkoittaa Pahaa [pap]pia, joka väi[j]yi vanhurs[kasta ja vaani tilaisuutta] tappaakseen hänet [niiden säädös]ten ja lain [sanojen vuoksi,] jotka (tämä) lähetti hänelle. (4QpPs37 IV,7-9a)

Runollisia ja liturgisia tekstejä

Hymnien kirja (1QH), Sapattiuhrin laulut (4QShirShab)

Hymnien kirja - eräänlainen virsikirja - antaa henkilökohtaisen katsauksen yhteisön jäsenten hurskauselämään. Hymnit muistuttavat VT:n psalmeja ja niissä on esillä voimakas ihmisen vähäisyyden ja synnin tunto Jumalan edessä. Niistä näkyy myös oppi predestinaatiosta: kaksi henkeä hallitsevat ihmisiä. Hymnien, tai osan niistä, on ajateltu olevan mahdollisesti Vanhurskauden opettajan kirjoittamia.

Sinä asetit minut lipuksi valituille vanhurskaille
ja tulkiksi välittämään tietoa ihmeellisistä salaisuuksista,
tutkimaan totuuden miehiä
ja koettelemaan niitä, jotka rakastavat kuria.
Olen niiden vastustaja, jotka väärin tulkitsevat,
mutta [sovinnollinen] niille, jotka tosia ennustavat.
Olen kiivauden henkenä kaikkia niitä vastaan,
jotka liukkaita teitä tavoittelevat. (1QH II,13b-15)

Sapattiuhrin laulut edustavat juutalaista mystiikkaa. Maan päällä elävä seurakunta yhdistyy lauluissa taivaalliseen seurakuntaan. Tekstit ovat tarkoin rakennettuja, kaavamaisia kokonaisuuksia, joissa toistetaan samoja sanoja.

Kuudes ylevä enkeliruhtinas siunaa seitsemällä Hänen ihmeellisyytensä väkevällä siunauksella jumalien väkevyyden nimeen kaikkia, jotka ovat väkeviä viisaudessa. Hän siunaa seitsemällä ihmeellisellä siunauksella kaikkia, joiden vaellus on nuhteeton, jotta kaikkina tulevina [aik]o[i]na olisi päivittäinen uhri. Hän siunaa seitsemällä ihmeellisellä siunauksella kaikkia, jotka odottavat häntä, että Hänen armonsa laupeus [pa]lautuisi. (4Q403 1 I,21b-23a)

Astronomisia tekstejä, horoskooppeja, kalentereita

Horoskoopit ovat esimerkki Qumranin yhteisön deterministestä maailmankuvasta, jonka mukaan kaikki maailmassa tapahtui Jumalan tahdosta. Jumalan luomat henget ohjailivat myös tähtiä, joiden liikkeet kulkivat rinnakkain ihmisten elämän kanssa. Tiettynä aikana syntyneiden ihmisten uskottiin muistuttavan toisiaan fyysisiltä piirteiltään, esim. sormiensa pituuden tai hampaidensa suhteen. Horoskooppien avulla pyrittiin ymmärtämään Jumalan luomaa maailmaa. Kalentereissa esitetään tähtien asema kunakin päivänä ja niihin liittyvät juhlat.

Hänen reitensä ovat pitkät ja solakat ja hänen jalkojensa varpaat ovat solakat ja pitkät. Hän on toisessa asemassa. Hänen hengessään on kuusi (osaa) Valon huonetta ja kolme osaa Pimeyden syvyyttä. Ja tämä on se merkki, jolloin hän syntyi: härän jalka. Hän tule olemaan köyhä. Ja hänen eläimensä on härkä. (4Q186 1 II,5-8)

Suomenkieliset käännökset:
Sollamo, Raija (toim.), Qumranin kirjasto. Valikoima teoksia. Helsinki: Yliopistopaino, 1997
(niiden tekstien osalta jotka sisältyvät tähän kirjaan).