Suomen teologinen instituutti 20.09.2001
Pentti Marttila, KM, pastori, Kylväjän koulutussihteeri ja Mongolian lähetti

Teologin mahdollisuudet lähetystyössä

1. Teologin erilaisia tehtäviä

Tämän päivän lähetystyö avaa teologille monia mahdollisuuksia. Nykyinen lähetystyö on moni-ilmeistä, tästä johtuen siinä on monia erilaisia tehtäviä. Tässä esityksessäni pyrin hahmottamaan näitä erilaisia mahdollisuuksia ja työtehtäviä, joita teologeilla on lähetystyössä. Toivon mukaan tämäkin esitys rohkaisee lähetystyöhön ja sytyttää lähetyskutsua nuoren teologijoukon keskuuteen. Lähetystyö tarvitsee yhä uusia lähtijöitä, sillä työ on yhä kesken.

Teologin erilaisia tehtäviä:

a) Henkilökohtainen työ

Monissa suljetuissa maissa ei voi tehdä muuta kuin henkilökohtaista lähetystyötä ja tätäkin tulee tehdä suurella varovaisuudella. Näissä maissa oleskellaan opiskelijana tai jossakin sekulaarissa tehtävässä esim. lehtimiehenä tai vastaavana. Työn painopiste on kuitenkin henkilökohtainen tutustuminen uusiin ihmisiin ja evankeliumin välittäminen heille. Tällainen henkilökohtainen työ on yleinen tapa toimia useissa maailman vähiten evankelioiduissa maissa: Turkki, Lähi-Itä, jne.

b) Seurakuntaa perustava työ, evankelioimistyö

Seurakuntaa perustavaa työtä tehdään maissa tai alueilla, joissa ei vielä ole kristillistä (tai luterilaista) seurakuntaa. Työn tavoitteena on seurakunnan syntyminen työskentelypaikkakunnalle. Tavoitteena on myös se, että syntyneistä kansallisista seurakunnista muodostuu aikaa myöten myös kansallinen kirkko. Tästä lähetystyön muodosta hyviä esimerkkejä ovat entisen Neuvostoliiton alue ja Mongolia sekä muutenkin kaikki maailman alueet, joissa ei vielä ole kansallista kirkkoa. Evankelioimistyö on olennainen osa alkuvaiheen pioneerityötä, mutta evankelioimistyötä tehdään tietysti myös tilanteissa, joissa on jo syntynyt kansallinen kristillinen kirkko.

c) Seurakuntatyö

Tässä tarkoitetaan lähetystyötä maassa, jossa jo on kansallinen kirkko ja perustettuja seurakuntia. Näin lähetystyö tapahtuu perustetussa seurakunnassa. Usein kuitenkin lähetystyössä ollessa seurakunnat ovat vielä hyvin nuoria ja niiden itsenäinen vastuunkanto tarvitsee monenlaista ulkopuolista apua. Seurakuntatyön tavoitteena on työskentelyseurakunnan vahvistuminen ja kansallisen kirkon lujittuminen. Seurakuntatyö tapahtuu yleensä kansallisen kirkon ja kansallisten johtajien (paimenien) alaisuudessa. Tämä työ muistuttaa monella tavalla työtä Suomessa, kuitenkin kieli- ja kulttuurikonteksti on erilainen. Tästä esimerkkinä voidaan mainita työ Thaimaassa. Lähetystyössä seurakuntatyö tapahtuu myös usein läheisessä yhteistyössä kansallisen työtoverin kanssa. Tavoitteena on näin koko ajan kouluttaa kansallista työtoveria, jotta lähetin lähdettyä hän voisi ottaa yksin vastuun kyseisestä seurakuntatyöstä.

d) Raamattukoulun/ seminaarin opetus

Raamattukoulut, teologiset oppilaitokset ja teologinen opetus yleensä tarjoavat teologeille monia mahdollisuuksia. Lähetystyön eräs keskeisistä periaatteista on kouluttaa syntyneille uusille seurakunnille omia teologeja ja paimenia. Tässä tehtävässä raamattukoulut ja kaikki teologinen koulutus ovat avainasemassa. Nuoren kirkon teologinen koulutus ohjaa suuressa määrin kirkon koko teologista linjaa ja kehitystä. Teologisen opetuksen parissa työskentelevä luo näin perustaa koko kansalliselle kirkolle. Voidaankin sanoa, että tämän päivän teologian opiskelijat ovat tulevaisuuden kirkon paimenia ja he johtavat tulevaisuuden kansallista kirkkoa.

e) Raamatunkäännös ja muu kristillisen kirjallisuuden käännöstyö

Raamatunkäännös ja muu kristillisen kirjallisuuden kääntäminen ovat yhä tänäkin päivänä lähetystyön keskeisiä osa-alueita. On tunnettua, että kristillinen usko juurtuu kansaan parhaiten, jos kansa saa lukea omankielistä Raamattua ja muuta hengellistä kirjallisuutta. Kuitenkin vielä on monia kansoja ja kieliä, joilla ei ole koko Raamattua tai Raamatun osaa. Kansallinen kristillinen elämä pohjautuu myös omankieliseen kristilliseen kirjallisuuteen.

Kansallisen luterilaisen kirkon syntymisessä on myös hyvin olennaista luterilaisen kirjallisuuden kääntäminen. Tämän tähden tunnustuskirjojen ja muun luterilaisen kirjallisuuden kääntämisessä on paljon tehtäviä tämän päivän teologeille.

f) Sairaalasielunhoito, muut teologiset erityistehtävät

Edellä mainittujen ns. perustehtävien ohella lähetystyössä on myös monia erityistehtäviä. Tällaisia ovat mm. sairaalasielunhoito. On kuitenkin huomattavaa, että näitä tehtäviä on usein vain maissa, joissa on jo vahva kristillinen/ luterilainen kirkko. Nämä maat ovat usein Afrikassa (Etiopia, Tansania, Namibia).

g) Radio- ja muu mediatyö

Maailmassa on monia maita, joita ei voida saavuttaa henkilökohtaisella lähetystyöllä. Tämän tähden tarvitaan radio-, tv- ja muuta mediatyötä. Maailmanlaaja lähetystyö tarvitsee näihin mediatehtäviin myös teologeja. On kuitenkin huomattavaa, että itse ohjelmatuotannossa tarvitaan hyvää kielitaitoa ja kansallisen kulttuurin tuntemusta. Varsinaista ohjelmatuotantoa paremmin lähettiteologi voi toimia ohjelmien suunnittelussa ja niiden teologisena asiantuntijana. Ohjelmiston profiili tarvitsee ohjausta.

h) Muut tehtävät lähetystyössä, jotka eivät vaadi välttämättä teologin koulutusta

Varsinaisten teologisten tehtävien ohella lähetystyössä on monia muita tehtäviä, joihin teologit voivat sijoittua. Näihin hakeutuminen tapahtuu usein lähetyskohteiden tarpeiden ja lähetin persoonallisten ominaisuuksien perusteella. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa:

1) Kehitysyhteistyö

2) Hallinnolliset tehtävät

3) Kielenopetus jne.

2. Maantieteelliset mahdollisuudet

Tämän päivän kristillinen lähetystyö on maailmanlaajaa. Se tapahtuu maailman kaikilla mantereilla. Tämän tähden lähetystyöhön voidaan sijoittua kaikille maailman kolkille. Globalisaation, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden tähden lähetystyö on mahdollista jo omassa maassamme. Suomessa on jo nyt kansanryhmiä ja yhteisöjä, jotka ovat ilman kristillistä todistusta (tai se on ainakin hyvin satunnaista). Otan tässä kuitenkin esille joitakin lähetystyön maantieteellisiä kohdealueita maamme rajojen ulkopuolelta, jotka ovat tämän päivän lähetystyön kohdealueita.

a) Afrikka

Afrikassa lähetystyö tapahtuu useimmiten jo perustettujen kansallisten luterilaisten kirkkojen/ seurakuntien yhteyksissä. Kuitenkin näissä maissakin on vielä useita vähän evankelioituja tai evankelioimattomia alueita. Afrikassa on myös maita, jotka ovat ilman kansallista kristillistä/ luterilaista kirkkoa (esim. Somalia, Pohjois-Afrikka).

b) Aasia

Tämän päivän Aasiassa on maita, joissa kristillinen kirkko on kasvanut ja kasvaa hyvinkin voimakkaasti (esim. Etelä-Korea). Aasiassa on kuitenkin monia maita ja alueita, joissa kristillinen kirkko on hyvin heikko. Nämä maat ovat ilman vahvaa kristillistä todistusta. Useimmat näistä maista ovat joko Islamilaisia maita tai jonkun muun ei-kristillisen uskonnon vahvassa vaikutuksessa. Monet Aasian evankelioimattomista alueista kuuluvat ns. 10/40-ikkunan sisään. Pelkistetysti voidaan sanoa, että maailman lähetystyö painopistettä tulisi kohdentaa Aasiaan.

c) Latinalainen Amerikka

Latinalainen Amerikka on perinteisesti hyvin Roomalaiskatolinen maanosa. Kuitenkin viime vuosina ja vuosikymmeninä evankelinen kirkko on kasvanut siellä voimakkaasti. Luterilaisen kirkon vaikutus on joissakin latinalaisen Amerikan maissa vähäistä.

d) Eurooppa

Entinen ns. ”kristillinen” Eurooppa on muuttunut viime vuosina ”jälkikristilliseksi”. Maahanmuuton seurauksena Eurooppaan on syntynyt suuria ei-kristillisiä vähemmistöjä. Voidaankin sanoa oikeutetusti, että Euroopasta on tullut jälleen lähetystyön kohdemaa.

3. Mahdolliset lähettäjätahot ja työyhteydet

Pohdittaessa teologin mahdollisuuksia lähetystyössä tulee miettiä myös mahdollista kanavaa/ lähettäjätahoa, jonka kautta aikoo lähteä lähetystyöhön. Olenkin tähän koonnut erilaisia mahdollisia lähettäjätahoja.

a) Luterilainen työyhteys, kotimaiset luterilaiset järjestömme

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kanavoi lähetystyötään lähetysjärjestöjensä kautta. Tästä johtuen eräs yleisimmistä lähetystyöhön lähtötavoista on lähteminen näiden järjestöjen kautta. Kirkkomme lähetysjärjestöjä ovat: ELK, Pipliaseura, Sanansaattajat, SEKL, SLEF, SLEY ja SLS.

Näiden ns. kirkon virallisten järjestöjen lisäksi myös muut suomalaiset kristilliset järjestöt ovat lähettäneet joitakin lähettejä lähetystyöhön. Tällaisia järjestöjä ovat mm. Kansan Raamattuseura ja Suomen Luther-säätiö.

b) Tunnustustenväliset työyhteydet

Eräs lähetystyöhön lähettävistä kanavista ovat suuret kansainväliset tunnustustenväliset lähetysjärjestöt, jotka toimivat aktiivisesti Suomessakin. Näiden järjestöjen palveluksessa on teologeja enemmän luterilaisia maallikkoja. Tällaisia järjestöjä ovat mm. Operaatio Mobilisaatio ja Missionuoret.

c) Muut lähettäjätahot

Edellä mainittujen järjestöjen ohella suomalaisia on lähetystyössä myös muita kanavia kautta. Inkerin kirkon työyhteyksissä on useita suomalaisia teologeja. Nämä teologit ovat usein työssä suoraan Inkerin kirkon palveluksessa, heidän taloudellinen kannatus katetaan kotimaisen kannatusrenkaan kautta. Samanlaisia järjestelyjä on Venäjän ohella myös muissa maissa. Tämän lisäksi jotkut lähetit saavat kannatuksensa sekulaarista ammatista ja toimivat tämän työn ohella lähetystyössä (ns. teltantekijälähetti). Kokonaisuutena voidaan sanoa, että nämäkin lähetystyön lähtötavat tulevat tulevaisuudessa vain monipuolistumaan.

Liite 1. Maailman kristillisyyden tilasto David B. Barrettin mukaan.

 

Year:

1900

1970

2000

mid-2001

2025

WORLD POPULATION

 

 

 

 

 

1. Total population

1,619,626,000

3,696,148,000

6,055,049,000

6,128,512,000

7,823,703,000

2. Urban dwellers (urbanites)

232,695,000

1,353,370,000

2,881,079,000

2,916,034,000

4,611,677,000

3. Rural dwellers

1,386,931,000

2,342,778,000

3,173,970,000

3,212,478,000

3,212,026,000

4. Adult population (over 15s)

1,074,058,000

2,310,543,000

4,254,647,000

4,328,571,000

5,987,079,000

5. Literates

296,258,000

1,475,194,000

3,261,345,000

3,318,010,000

5,046,637,000

6. Nonliterates

777,800,000

835,349,000

993,302,000

1,010,561,000

940,442,000

 

WORLDWIDE EXPANSION OF CITIES

 

 

 

 

 

7. Metropolises (over 100,000 population)

300

2,400

4,050

4,100

6,500

8. Megacities (over 1 million population)

20

161

402

410

650

9. Urban poor

100 million

650 million

1,400 million

1,440 million

3,000 million

10. Urban slumdwellers

20 million

260 million

700 million

720 million

1,500 million

WORLD POPULATION BY RELIGION

 

 

 

 

 

11. Christians (total all kinds) (=World C)

558,132,000

1,236,374,000

1,999,564,000

2,024,929,000

2,616,670,000

12. Muslims

199,941,000

553,528,000

1,188,243,000

1,213,370,000

1,784,876,000

13. Nonreligious

3,024,000

532,096,000

768,159,000

774,333,000

875,121,000

14. Hindus

203,003,000

462,598,000

811,336,000

823,843,000

1,049,231,000

15. Buddhists

127,077,000

233,424,000

359,982,000

363,740,000

418,345,000

16. Atheists

226,000

165,400,000

150,090,000

150,447,000

159,544,000

17. New-Religionists

5,910,000

77,762,000

102,356,000

103,313,000

114,720,000

18. Ethnoreligionists

117,558,000

160,278,000

228,367,000

231,335,000

277,247,000

19. Sikhs

2,962,000

10,618,000

23,258,000

23,687,000

31,378,000

20. Jews

12,292,000

14,763,000

14,434,000

14,552,000

16,053,000

21. Non-Christians (=Worlds A and B)

1,061,494,000

2,459,774,000

4,055,485,000

4,103,583,000

5,207,033,000

GLOBAL CHRISTIANITY

 

 

 

 

 

22. Total Christians as % of world (=World C)

34.5

33.5

33.0

33.0

33.4

23. Unaffiliated church members

36,489,000

106,268,000

111,125,000

111,850,000

125,712,000

24. Affiliated church members

521,643,000

1,130,106,000

1,888,439,000

1,913,079,000

2,490,958,000

25. Crypto-Christians

3,571,000

59,195,000

123,727,000

126,421,000

190,490,000

26. Great Commission Christians

77,931,000

277,152,000

647,821,000

657,163,000

887,579,000

27. Church attenders

469,303,000

885,777,000

1,359,420,000

1,373,554,000

1,760,568,000

28. Evangelicals

71,726,000

93,449,000

210,603,000

214,219,000

327,835,000

29. evangelicals

77,931,000

277,152,000

647,821,000

657,163,000

887,579,000

30. Pentecostals/Charismatics

981,000

72,223,000

523,767,000

533,581,000

811,552,000

31. Average Christian martyrs per year

35,600

230,000

165,000

167,000

210,000

MEMBERSHIP BY 6 ECCLESIASTICAL MEGABLOCS

 

 

 

 

 

32. Anglicans

30,571,000

47,501,000

79,650,000

80,717,000

113,746,000

33. Independents

7,931,000

95,605,000

385,745,000

394,102,000

581,642,000

34. Marginal Christians

928,000

11,100,000

26,060,000

26,526,000

45,555,000

35. Orthodox

115,844,000

139,662,000

215,129,000

216,247,000

252,716,000

36. Protestants

103,024,000

210,759,000

342,002,000

346,650,000

468,633,000

37. Roman Catholics

266,548,000

665,954,000

1,057,328,000

1,070,437,000

1,361,965,000

MEMBERSHIP BY 6 CONTINENTS

 

 

 

 

 

38. Africa

8,756,000

117,069,000

335,116,000

343,886,000

600,526,000

39. Asia (new UN definition)

20,759,000

97,329,000

307,288,000

313,795,000

459,029,000

40. Europe (new UN definition)

368,210,000

468,480,000

536,832,000

537,244,000

532,861,000

41. Latin America

60,027,000

263,597,000

475,659,000

483,121,000

635,271,000

42. Northern America

59,570,000

168,932,000

212,167,000

213,893,000

235,112,000

43. Oceania

4,322,000

14,699,000

21,375,000

21,635,000

28,152,000

CHRISTIAN ORGANIZATIONS

 

 

 

 

 

44. Service agencies

1,500

14,100

23,000

23,500

40,000

45. Foreign-mission sending agencies

600

2,200

4,000

4,100

6,000

46. Standalone global monoliths

35

62

80

85

300

CHRISTIAN WORKERS

 

 

 

 

 

47. Nationals (all denominations)

1,050,000

2,350,000

5,104,000

5,154,000

6,500,000

48. Aliens (foreign missionaries)

62,000

240,000

420,000

425,000

550,000

CHRISTIAN FINANCE (in U.S. $, per year)

 

 

 

 

 

49. Personal income of church members, $

270 billion

4,100 billion

15,198 billion

15,500 billion

26,000 billion

50. Personal income of Pentecostals/Charismatics, $

250,000,000

157 billion

3,508 billion

3,650 billion

9,500 billion

51. Giving to Christian causes, $

8 billion

70 billion

270 billion

280 billion

870 billion

52. Churches' income, $

7 billion

50 billion

108 billion

110 billion

300 billion

53. Parachurch and institutional income, $

1 billion

20 billion

162 billion

170 billion

570 billion

54. Ecclesiastical crime, $

300,000

5,000,000

16 billion

17 billion

65 billion

55. Income of global foreign missions, $

200,000,000

3.0 billion

15 billion

16 billion

60 billion

56. Computers in Christian use (numbers)

0

1,000

400,000,000

424,000,000

1.7 billion

CHRISTIAN LITERATURE

 

 

 

 

 

57. New commercial book titles per year

2,200

17,100

25,000

26,100

70,000

58. Christian periodicals

3,500

23,000

35,000

36,500

100,000

59. New books/articles on evangelization p.a.

500

3,100

16,000

17,100

80,000

SCRIPTURE DISTRIBUTION (all sources)

 

 

 

 

 

60. Bibles per year (p.a.)

5,452,600

25,000,000

53,700,000

56,400,000

180,000,000

61. New Testaments per year (p.a.)

7,300,000

45,000,000

120,700,000

124,300,000

250,000,000

62. Scriptures including gospels, selections, p.a.

20 million

281 million

4,600 million

4,700 million

8,000 million

CHRISTIAN BROADCASTING

 

 

 

 

 

63. Christian radio/TV stations

0

1,230

4,000

4,050

5,400

64. Total monthly listeners/viewers

0

750,000,000

2,150,000,000

2,200,000,000

3,800,000,000

65. for Christian stations

0

150,000,000

600,000,000

619,000,000

1,300,000,000

66. for secular stations

0

650,000,000

1,810,000,000

1,842,000,000

2,800,000,000

CHRISTIAN URBAN MISSION

 

 

 

 

 

67. Non-Christian megacities

5

65

226

229

300

68. New non-Christian urban dwellers per day

5,200

51,100

129,000

131,300

200,000

69. Urban Christians

159,600,000

660,800,000

1,160,000,000

1,178,000,000

1,720,000,000

CHRISTIAN EVANGELISM

 

 

 

 

 

70. Evangelism-hours per year

5 billion

25 billion

165 billion

172 billion

425 billion

71. Hearer-hours per year

10 billion

99 billion

938 billion

1,000 billion

4,250 billion

72. Disciple-opportunities per capita per year

6

27

155

163

529

WORLD EVANGELIZATION

 

 

 

 

 

73. Unevangelized population (=World A)

879,672,000

1,641,245,000

1,629,375,000

1,637,509,710

1,845,406,000

74. Unevangelized as % of world

54.3

44.4

26.9

26.7

23.6

75. World evangelization plans since AD 30

250

510

1,500

1,540

3,000

David B. Barrett, a contributing editor, is Hon. Research Advisor, United Bible Societies, and Research Professor of Missiometrics at Regent University, Virginia Beach. Todd M. Johnson, a YWAM missionary, is director of the World Evangelization Research Center in Richmond, Virginia, and an adjunct professor at Trinity Evangelical Divinity School for the Perspectives on the World Christian Movement course.